Maslowova teorie potřeb

Maslowova teorie potřeb / Osobní růst a svépomoc

Abraham Maslow je jedním z největších představitelů humanistické psychologie. Maslowova teorie potřeb poskytuje analýzu faktorů, které ovlivňují vývoj, motivaci a osobní naplnění lidské bytosti. Skládá se z pyramidy, která hierarchizuje lidské potřeby. Jeho teorie získává velmi vizuální informace tím, že je strukturována do obrazu pyramidy, která obsahuje pět různých částí, které popisujeme v tomto článku v Online psychologii. Toto je pět hlavních bodů Maslowova teorie potřeb.

Také by vás mohlo zajímat: Jak překonat potřebu uznání a schválení Index
  1. Fyziologické potřeby
  2. Bezpečnostní potřeby
  3. Potřeba příslušnosti
  4. Potřeba uznání
  5. Seberealizace

1. Fyziologické potřeby

Přímo na základně této pyramidy Maslowa jsou ty aspekty první nutnosti ve vztahu k životu a blahu lidské bytosti. Z tohoto uspokojení fyziologických potřeb může lidská bytost postupovat směrem k seberealizaci dosahující jiných cílů, které jsou na různých úrovních tohoto obrazu. V této skupině základních potřeb jsou například seskupeny, jídlo, odpočinek nebo přístřeší. Tyto základní potřeby souvisejí s touhou po bezprostřednosti. Například touha pít vodu, když cítíte žízeň. Nebo také touha po odpočinku po dni intenzivní práce. Motivace osoby směřuje k tomuto bezprostřednímu konci v tomto specifickém kontextu.

2. Bezpečnostní potřeby

V další části této pyramidy jsou umístěny ty potřeby, které jsou v souladu s tímto cílem. Druhý krok odpovídá ochranu, bezpečnost a stabilitu. Prostřednictvím tohoto postavení před realitou, jakmile jsou splněny základní potřeby, lidská bytost hledá kořen bezpečnosti, ze které se mohou rozhodovat, která přesahují okamžitý okamžik a spojují se s životním projektem založeným na krátkém nebo dlouhém životě. období.

Například hledání a hospodářského zabezpečení prostřednictvím práce, která poskytuje měsíční příjem. Doma Je to také projev touhy po bezpečí skrze blaho vlastního prostoru. V souvislosti s tímto bodem je to jeden z důvodů, proč nejistota a obavy z období dlouhodobé nezaměstnanosti nebo nestability pracovních míst mohou způsobit tolik utrpení ohrožením uspokojení této důležité potřeby..

3. Potřeba příslušnosti

Ve třetím kroku pyramidy Maslowových potřeb je potřeba lásky, náklonnosti a sounáležitosti ke skupinám. Sociální dimenze lidské bytosti je odhalena prostřednictvím vazeb, které si lidé vytvářejí mezi sebou a budují nové příběhy. Sociální vazby, které poskytují Zakořeněné ve skupině a zkušenosti, které dávají smysl současnosti lásky, důvěry, přátelství, lásky a přátelství tváří v tvář osamělosti.

Tímto setkáním s ostatními člověk překračuje svou individuální realitu tím, že navazuje sociální vztahy s ostatními. Tyto vazby s ostatními jsou důležitým zdrojem štěstí. Kromě toho se lidská bytost také sama zná prostřednictvím času, který sdílí s ostatními. Z této potřeby vyplývá důležitost sociálních dovedností.

4. Potřeba uznání

V následující části Maslowovy pyramidy, která popisuje jednu z nejznámějších motivačních teorií, jsou ty potřeby, které jsou spojeny s sebeúcty lidské bytosti. Sociální potřeby popsané v předešlé části souvisejí s tímto novým účelem, který vede k hodnotě životního prostředí.

Toto uznání může nejen vyjádřit bezpodmínečný obdiv, že se člověk cítí k někomu na profesionální úrovni, ale také k vlastní vizi, kterou má lidská bytost o sobě a o ocenění, tj. O sebepojetí a sebedůvěře. Sociální vazby jsou důležité a cenné, ale stejně tak je to i pouto, které s nimi člověk drží. Tato realita také odráží sociální rozměr lidské bytosti, a tím i jeho individuální bytí.

5. Seberealizace

Vrchol Maslowovy pyramidy vede k tomuto volání seberealizace hledáním štěstí, k němuž lidská bytost dorazí, když pokryl potřeby popsané v předchozích bodech. Tento krok odpovídá rozvoje potenciálu a osobního růstu. V této části seberealizace také nacházíme osobní a sociální rozvoj, spiritualitu a osobní vyhledávání.

Všechny části této pyramidy jsou důležité a mají svůj vlastní smysl v rámci hierarchie, která je v souladu s lidskou bytostí, protože tento pohled na seberealizaci má navíc integrovaný přístup k potřebám. Není možné dosáhnout tohoto bodu pyramidy bez pokrytí základních potřeb.

Každá lidská bytost, která dosáhne tohoto stavu Maslowovy pyramidy, píše svou vlastní historii seberealizace prostřednictvím rozhodování, svobody, hledání smyslu, rozvoje mise, praxe osobních hodnot a dosažení cílů.

Tento článek je čistě informativní, v online psychologii nemáme schopnost dělat diagnózu nebo doporučit léčbu. Zveme vás k návštěvě psychologa, který se bude zabývat zejména vaším případem.

Pokud chcete číst více článků podobných Maslowova teorie potřeb, Doporučujeme Vám vstoupit do naší kategorie osobního růstu a svépomoci.